Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg behandler persondata og har derfor lavet denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan jeg behandler dine eller dit barns data. Jeg, psykolog Henriette Juul Brandtberg er dataansvarlig, og sikrer, at dine/dit barns persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

For at beskytte dine/dit barns persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine/dit barns grundrettigheder negativt. Jeg er især opmærksom på risikoen for, at du/I udsættes for diskrimination eller ID-tyveri, eller lider økonomisk tab, tab af omdømme eller datafortrolighed. 

 

Transparent databehandling

Hvis jeg beder dig om at stille dine/dit barns persondata til rådighed for mig, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 

Hvis jeg indhenter data om dig/dit barn fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, vil dette ske efter forudgående aftale med dig. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og evt. lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

Jeg anvender data om dig/dit barn for at gøre min service bedre, sikre kvalitet i mine ydelser og tjenester samt i min kontakt med dig og evt. dit barn. 

De data, jeg anvender, kan omfatte (i det omfang det er relevant for netop dig/Jer):

  • Almindelige persondata, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer, sociale relationer, arbejde og uddannelse.
  • CPR-nummer
  • Følsomme data, såsom helbredsoplysninger 

Jeg sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.  

Jeg indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

  •  I forbindelse med behandling, udredning/erklæring og journalføring
  • Opbevaring af dine oplysninger
  • Administration
  • Opfyldelse af lovkrav (journalføringspligt) 

Jeg kan få behov for at anvende dine/dit barns persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen/anvendelsen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer f.eks. de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

 

Jeg behandler kun relevante persondata

Jeg behandler kun data om dig/dit barn, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for mig. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger f.eks. ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.  

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse.

 

Jeg kontrollerer og opdaterer dine persondata

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig/dit barn, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. 

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele dine ændringer.

 

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Jeg er dog retsligt forpligtet til at opbevare journalmateriale i mindst fem år.

 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine/dit barns persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente/videregive dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

Hvis jeg ønsker at anvende dine/dit barns persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette. 

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

 

Sikkerhed

Jeg har lavet interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager jeg løbende backup af mit data. Jeg beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig. Kontaktoplysninger findes nederst på siden eller under fanen 'Kontakt'