Behandling af dine oplysninger

Vi behandler persondata og har derfor lavet denne persondata beskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine eller dit barns data. Jeg, psykolog Henriette Juul Brandtberg, er dataansvarlig, og sikrer, at dine/dit barns persondata behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

For at beskytte dine/dit barns persondata bedst muligt, vurderer vi løbende, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine/dit barns grundrettigheder negativt.

 

Transparent databehandling

Hvis vi beder dig om at stille dine/dit barns persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. 

Hvis vi indhenter data om dig/dit barn fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, vil dette ske efter forudgående aftale med dig. Vi oplyser også om formålet med indhentningen og evt. lovgrundlag, der giver os adgang til at indhente dine persondata.

 

Behandling af persondata

Vi anvender data om dig/dit barn for at gøre vores service bedre, sikre kvalitet i vores ydelser og tjenester samt i vores kontakt med dig og evt. dit barn. 

De data, vi anvender, kan omfatte (i det omfang det er relevant for netop dig/Jer):

  • Almindelige persondata, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., køn, familierelationer, sociale relationer, arbejde og uddannelse.
  • CPR-nummer
  • Følsomme data, såsom helbredsoplysninger 

Vi sammenstiller ikke dine data med data, fra andre aktører, f.eks. fra sociale medier.  

Vi indsamler og opbevarer dine persondata til bestemte formål:

  •  I forbindelse med behandling, udredning/erklæring og journalføring
  • Opbevaring af dine oplysninger
  • Administration
  • Opfyldelse af lovkrav (journalføringspligt) 

Vi kan få behov for at anvende dine/dit barns persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger vi, om det oprindelige formål med indsamlingen/anvendelsen af dine data er foreneligt med det nye formål. Vi vurderer f.eks. de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, Vi har behov for at bruge. Vi vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

 

Vi behandler kun relevante persondata

Vi behandler kun data om dig/dit barn, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de persondata, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere data, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.  

Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retslig forpligtelse.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Vi kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig/dit barn, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende. 

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne nedenfor til at meddele dine ændringer.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data. Vi er dog retsligt forpligtet til at opbevare journalmateriale i mindst fem år.

 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine/dit barns persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre vi har et lovligt grundlag for at indhente/videregive dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine persondata. 

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne nedenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger. 

Hvis vi ønsker at anvende dine/dit barns persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette. 

Vi videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke.

 

Sikkerhed

Vi har lavet interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå datatab tager vi løbende backup af mit data. Vi beskytter også fortroligheden og autenciteten af dine data ved hjælp af kryptering.  

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Kontaktoplysninger findes nederst på siden eller under fanen 'Kontakt'