Supervision til forældre og faggrupper omkring barnet, f.eks. pædagoger, lærere, ergoterapeuter, talepædagoger mm.


Supervision af hjemmetræning for børn med autisme eller anden udviklingsforstyrrelse i alle aldre og på alle funktionsniveauer. Vi arbejder med baggrund i såvel ABA/VB-metoden som ESDM-metoden. Hos Trin for Trin hjælper gerne, hvis I er interesserede i at høre mere om hjemmetræning og de forskellige metoder og hvem disse retter sig mod samt hvordan disse søges. Se også gerne uddybning af tilbud nedenfor.

Samtaler til børn, unge og unge voksne, som gerne vil have større social forståelse og indsigt.

PACT vejledning fysisk eller online. Pact står for Paediatric Autism Communication Therapy, som er et evidensbaseret vejledningsforløb af 12 ganges varighed til forældre til børn med en autismespektrum-forstyrrelse.  Forløbet øger i særdelshed såvel børnenes som forældres opmærksomhed og kontakt, samtidig med at det opbygger de mest basale samspils- og kommunikations-færdigheder, så børnene har et bedre udgangspunkt til at tage initiativ i interaktion med andre. Vi står gerne til rådighed, hvis I vil høre mere eller ønsker at planlægge et forløb.


Familievejledning og målrettet pædagogisk indsats til familier og pårørende til børn med en udviklingsforstyrrelse eller relaterede problematikker. Her rettes fokus mod at skabe en sammenhængende hverdag, som er individuelt tilrettelagt, imødekommer familiens behov og samtidig har øje for barnets udviklingsprocesser og nuværende, funktionelle færdigheder.

Testning og udtalelser i forbindelse med jeres forløb hos os Trin for Trin og i individuelt regi. Ved et hjemmetræningsforløb indgår en årlig udredning samt 1-2 årlige udviklingsrapporter.

Foredrag, kurser og workshops om at give udviklingsstøtte. Her gives konkret vejledning i, hvordan det enkelte barn eller en gruppe af børn støttes.

Hjemmetræning hos Trin for Trin

Trin for Trin tilbyder supervision af hjemmetræningsforløb efter ABA/VB metoden (applied behavior analysis/verbal behavior) eller ESDM-metoden (Early Start Denver Model) med udviklingspsykologiske perspektiver for øje. Med en viden om hvordan læring kan nedbrydes i mindre og mere overkommelige trin, støttes forældre og andre vigtige relationer i at tilrettelægge motiverende og legende øjeblikke i hverdagen, som kan hjælpe læringen på vej. Særligt børn med autisme eller lignende form for udviklingsforstyrrelse har gavn af, at læringen således struktureres og indarbejdes målrettet for at skabe motiveret læring, som ikke overstimulerer og udfordrer barnet uhensigtsmæssigt.

Supervisionen finder sted i hjemmet med tilstedeværelse af forældre og/eller andre relevante personer. Imellem supervisionerne er der løbende udvekslinger over telefon, mail eller videoforbindelse. Derudover står vi gerne til rådighed ved netværksmøder og besøg i børnehaver, skoler og andre institutioner. Det er vigtigt for os at have en god dialog med andre fagpersoner omkring barnet (f.eks. pædagoger, lærere, ergoterapeuter, audiologopæder mm.), for på bedste vis at sørge for en ensartet intervention. Det er vores erfaring, at vi herigennem formår at skabe bedre kontinuitet og mere sammenhæng i læringen for børnene.

Ved opstart tilrettelægges et forløb på 3 dage, som finder sted i hjemmet. Her vil I få en grundlæggende introduktion til metoden og vi vil få mulighed for at lære jeres barn og jer at kende. Vi laver i løbet af opstarten en grundig vurdering af barnets færdigheder og ressourcer samt opstiller herudfra og i samarbejde med jer de første individuelle adfærds- og læringsplaner. Som forældre og nærpersoner bliver I vejledt i, hvordan disse inddrages i hverdagen, således at I er godt klædt på til den første tid.

Derefter følger regelmæssige supervisioner, hvor vi løbende justerer og tilpasser adfærds- og læringsplanen, ligesom vi drøfter aktuelle temaer. Disse lægges som regel hver 3. uge, mens I med tiden, erfaringen og udviklingen vil få brug for vejledning i stadigt mindre omfang.

Tillige udfærdiges årligt 1-2 udviklingsrapporter (alt efter behov) for at dokumentere effekten af interventionen og planlægge fremdige fokusområder.


Følgende læringsområder vil typisk indgå i en intervention efter ABA/VB metoden eller ESDM-metoden:


Grundlæggende læringsbetingelser, herunder opbygningen af en god relation og motivation for læring. Ved behov arbejdes ligeledes på at håndtere og erstatte adfærd, som står i vejen for opbygning af relationer og/eller er selvskadende.

Sprogudvikling, hvor opbygningen af imitationsfærdigheder, at give udtryk for basale behov samt udbygningen af såvel sprogforståelsen som at kunne udtrykke sig om omverdenen er vigtige elementer. Jeg arbejder ligeledes med kommunikationssystemer baseret på tegn, billeder eller elektronik.

Sociale kompetencer, såsom leg, turtagning, samarbejde, gensidig interaktion samt forståelse for sig selv og andre (mentaliseringsfærdigheder). Ved behov arbejdes ligeledes med at stå op for egne og andres rettigheder samt at tage hensyn til andre.


Understøttelse af personlighedsudvikling og selvstændighed, herunder at udbygge og understøtte interesseområder og selvhjælpsfærdigheder samt at være bevidst om egne styrker og svagheder.


Derudover inddrages ligeledes (sanse-)motoriske øvelser, skolefærdigheder samt færdigheder, der involverer eksekutive funktioner, når der er grund til at tro, at et barn har gavn af dette.