Vi tilbyder

Supervision og samtaler til forældre og faggrupper omkring barnet, f.eks. pædagoger, lærere, ergoterapeuter, talepædagoger mm.


Supervision af hjemmetræning for børn med autisme eller anden udviklingsforstyrrelse i alle aldre og på alle funktionsniveauer. Trin for Trin hjælper gerne, hvis I er interesserede i at høre mere om hjemmetræning og/eller hvordan denne søges.


PACT vejledning fysisk eller online udbydes fra efteråret 2021. Pact står for Paediatric Autism Communication Therapy, som er et evidensbaseret vejledningsforløb af 12 ganges varighed til forældre til børn med en autismespektrum-forstyrrelse.  Forløbet øger i særdelshed såvel børnenes som forældres opmærksomhed og kontakt, samtidig med at det opbygger de mest basale færdigheder, så børnene har et bedre udgangspunkt til at møde verden med. Vi står gerne til rådighed, hvis I vil høre mere eller ønsker at planlægge et forløb.


Familievejledning og målrettet pædagogisk indsats til familier og pårørende til børn med en udviklingsforstyrrelse eller relaterede problematikker. Her rettes fokus mod at skabe en sammenhængende hverdag, som er individuelt tilrettelagt, imødekommer familiens behov og samtidig har øje for barnets udviklingsprocesser og nuværende, funktionelle færdigheder.

Testning og udtalelser i forbindelse med jeres forløb hos Trin for Trin. Ved et hjemmetræningsforløb indgår en årlig udredning samt 1-2 årlige udviklingsrapporter.

Foredrag og workshops om at give udviklingsstøtte. Her gives konkret vejledning i, hvordan det enkelte barn støttes.

Hjemmetræning hos Trin for Trin

Trin for Trin tilbyder supervision af hjemmetræningsforløb efter ABA/VB metoden (applied behavior analysis/verbal behavior) med udviklingspsykologiske perspektiver for øje.  Med en viden om hvordan læring kan nedbrydes i mindre og mere overkommelige trin, støttes forældre og andre vigtige relationer i at tilrettelægge motiverende og legende øjeblikke i hverdagen, som kan hjælpe læringen på vej. Særligt børn med autisme eller lignende form for udviklingsforstyrrelse har gavn af, at læringen således struktureres og indarbejdes målrettet for at skabe motiveret læring, som ikke overstimulerer og udfordrer barnet uhensigtsmæssigt.

Supervisionen finder sted i hjemmet med tilstedeværelse af forældre og/eller andre relevante personer. Imellem supervisionerne er der løbende udvekslinger over telefon, mail eller videoforbindelse. Derudover står jeg gerne til rådighed ved netværksmøder og besøg i børnehaver, skoler og andre institutioner. Det er vigtigt for mig at have en god dialog med andre fagpersoner omkring barnet (f.eks. pædagoger, lærere, ergoterapeuter, audiologopæder mm.), for på bedste vis at sørge for en ensartet intervention. Det er min erfaring, at vi herigennem formår at skabe bedre kontinuitet og mere sammenhæng i læringen for børnene.

Ved opstart tilrettelægges et forløb på 3 dage, som finder sted i hjemmet. Her vil I få en grundlæggende introduktion til metoden og jeg vil få mulighed for at lære jeres barn og jer at kende. Jeg laver i løbet af opstarten en grundig vurdering af barnets færdigheder og ressourcer samt opstiller herudfra og i samarbejde med jer de første individuelle adfærds- og læringsplaner. Som forældre og nærpersoner bliver I vejledt i, hvordan disse inddrages i hverdagen, således at I er godt klædt på til den første tid.

Derefter følger regelmæssige supervisioner, hvor vi løbende justerer og tilpasser adfærds- og læringsplanen, ligesom vi drøfter aktuelle temaer. Disse lægges som regel hver 3. uge, mens I med tiden, erfaringen og udviklingen vil få brug for vejledning i stadigt mindre omfang.

Tillige udfærdiges årligt 1-2 udviklingsrapporter (alt efter behov) for at dokumentere effekten af interventionen og planlægge fremdige fokusområder.

Følgende læringsområder vil typisk indgå i en intervention efter ABA/VB metoden:


Grundlæggende læringsbetingelser, herunder opbygningen af en god relation og motivation for læring. Ved behov arbejdes ligeledes på at håndtere og erstatte adfærd, som står i vejen for opbygning af relationer og/eller er selvskadende.

Sprogudvikling, hvor opbygningen af imitationsfærdigheder, at give udtryk for basale behov samt udbygningen af såvel sprogforståelsen som at kunne udtrykke sig om omverdenen er vigtige elementer. Jeg arbejder ligeledes med kommunikationssystemer baseret på tegn, billeder eller elektronik.

Sociale kompetencer, såsom leg, turtagning, samarbejde, gensidig interaktion samt forståelse for sig selv og andre (mentaliseringsfærdigheder). Ved behov arbejdes ligeledes med at stå op for egne og andres rettigheder samt at tage hensyn til andre.


Understøttelse af personlighedsudvikling og selvstændighed, herunder at udbygge og understøtte interesseområder og selvhjælpsfærdigheder samt at være bevidst om egne styrker og svagheder.


Derudover inddrages ligeledes (sanse-)motoriske øvelser, skolefærdigheder samt færdigheder, der involverer eksekutive funktioner, når der er grund til at tro, at et barn har gavn af dette.